MAY TRINE HAUAN


Freelance Translator


Italian   English   Norwegian

Oversettelser Tekster • Transkribering • Tolk • Korrektur Utkast

Enter site: Italian | English
Here is present a flash menu; if you read this message your browser can't visualized this flash menu. You can download the flashplayer here.

1. ENGLISH TO NORWEGIAN:
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Engineering: Industrial

Source text - English

Traslation - Norwegian

The induction cap sealing process bonds a foil disk or "cap seal" to a container using induction current without direct contact. This process helps packaging companies provide air tight tamper proof seals on a wide range for products from food packages, drugs, beverages, solvents to chemicals. With a Cap Seal in place packaging companies and manufacturers can prevent product leakage from almost any style of container.

Prosessen rundt forsegling av induksjonshetter binder en folieskive eller «hette forsegling» til en beholder ved bruk av induksjonsstrøm uten direkte kontakt. En slik prosess bistår emballasjefirmaer i å fremskaffe lufttette sabotasjesikre segl brukt i en rekke produkter fra mat emballasje, medisiner, drikkevarer, løse varer og kjemikalier. Med en påsatt hette forsegling kan emballasjefirmaer og produsenter motvirke produktlekkasje fra nesten hvilken som helst type beholder.
2. ENGLISH TO NORWEGIAN:
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Engineering: Civil Engineering

Source text - English

Traslation - Norwegian

Thermal mass and energy consumption of stone buildings
The energy used for heating, lighting and cooling buildings is nearly 40% of the whole country's primary energy consumption. Even a small reduction in energy consumption in buildings significantly reduces carbon dioxide emissions.
A massive construction is generally one in which the mass is at least 500 kg/m2. The mass must be located inside the thermal insulation of the envelope layer. The mass may be in the intermediate-, sub- and top bases, interior walls and exterior walls.
The building materials' ability to store and release energy using heat storing structures has a significant impact on the buildings' energy efficiency. A heavy material, concrete acts as a reservoir and takes advantage of these free heat loads, such as solar radiation (solar energy) as well as heat released by people, lighting and home-/office appliances, by storing the energy and later releasing it indoors.
Concrete structures that store energy save heating and cooling energy. They also significantly reduce internal temperature variation and summer peak-temperatures. Heat-accumulating structures can be used actively for example for nighttime cooling or air heating, making use of the cheaper nighttime electricity for heating.
Floor heating, for instance, works best when installed in a concrete structure. The reserved heat is steadily transferred into the indoor air. With floor heating placed in a concrete slab, 80 % of energy used for heating and domestic hot water can be obtained from cheaper nighttime electricity. At the same time, uniform heat distribution and pleasant floor heating can be achieved.

Steinbygningers termiske aktive masse og energiforbruk
Energi brukt til oppvarming, belysning og avkjøling utgjør nesten 40% av hele Finlands primære energiforbruk. Selv små reduksjoner i bygningers energiforbruk kan utgjøre betydelige reduseringer av utslipp av karbondioksid.
En massiv konstruksjon er generelt en konstruksjon hvor massen er minst 500 kg/ m2. Massen må være plassert inne i kledningens termiske isolering. Massen kan plasseres i mellom- under eller toppbaser, indre vegger og ytre vegger.
Byggematerialenes evne til å lagre og frigjøre energi ved å benytte strukturer for varmelagring har en betydelig innvirkning på bygningens energieffektivitet. Som tungt material virker betong som et reservoar som drar fordel av frie varmebelastninger, slik som solstråling (solenergi) samt like godt som varme fra mennesker, belysning og apparater i hjemmet/kontor. Betongen lagrer energien og frigjør den innendørs på et senere tidspunkt.
Betong bygninger som lagrer energi sparer energi brukt til oppvarming og avkjøling. De reduserer også betraktelig variasjon i innendørs temperatur og temperatur om sommeren. Strukturer med varme-akkumulering kan brukes aktivt til eksempel avkjøling nattestid eller ved oppvarming ved luft. Slik kan man dra nytte av billigere elektrisitet om natten til bruk i oppvarmning.
Gulvvarme, for eksempel, fungerer best når den legges i en betongstruktur. Reservevarmen blir trygt transportert ut i inneluften. Med gulvvarme plassert i betongblokker, kan man oppnå at 80% av energien brukt til oppvarming og varmtvann i hjemmet blir hentet fra billigere energi på nattestid. På samme måte oppnår man bedre distribusjon av varme og en behagelig oppvarming av gulv.


3. ITALIAN TO NORWEGIAN:
General field: Marketing
Detailed field: Advertising / Public Relations

Source text - Italian

Traslation - Norwegian

La sportività di Vespa viene sottolineata da una serie di veicoli dall’anima sportiva. L’elegante e grintosa GTS SuperSport si presenta in una veste nuova, oltre all’esclusivo colore “Grigio Titanio”, è disponibile anche nella nuova colorazione “Nero Abisso”. Alle due versioni di GTS SuperSport si affianca la piccola, ma non meno sportiva, Vespa S Sport, concentrato di stile e grinta.

Vespa è da sempre sinonimo di stile impeccabile, sportività ed eleganza. La cura dei particolari, come cromature e finiture della carrozzeria e della sella, la gamma motori tecnologicamente all’avanguardia ed amica dell’ambiente ed il design immediatamente riconoscibile ed inimitabile, rendono Vespa un veicolo unico nel panorama degli scooter moderni.

Vespaens sportslighet blir understreket i en ny serie kjøretøy med sportslig ånd. Den elegante og kraftige GTS Supersport presenterer seg i en ny drakt, i tillegg til den eksklusive fargen «Grå Titan», er denne også tilgjengelig i den nye fargen «Svart Avgrunn». De to modellene av GTS SuperSport følges av den lille, men ikke mindre sportslig av den grunn, Vespa S Sport, stil og krefter konsentrert.

Vespa har alltid vært synonymt med uklanderlig stil, sportslighet og eleganse. Ved å ta vare på særegenhetene, som forkromming og finpussing på karosseri og sete, et utvalg av motorer som plasserer seg i teten av teknologien, miljøvennlighet og design som er øyeblikkelig gjenkjennelig og uforlignelig, gjør dette Vespa til et unikt kjøretøy innen spekteret av moderne scootere.
4. ITALIAN TO NORWEGIAN:
General field: Engineering
Detailed field: Engineering: Industrial

Source text - Italian

Traslation - Norwegian

Accessori per installazioni civile ed industriali.
Sappiamo bene quanto sia difficile posizionare un cavo all'interno di tubazioni, spesso tortuose, con diverse pendenze e con il rischio di realizzare numerose giunzioni fra cavo e cavo. Sia in plastica che in gomma, il cavo modifica la flessibilità in funzione della temperatura stagionale: indurito dal freddo mal sopporta le curve; ammorbidito dal caldo, specialmente se di plastica, assume un’elasticità che fa aumentare la resistenza d’attrito nella messa a dimora. Dal 1982, abbiamo permesso ai nostri Clienti di stendere pezzature di cavi in fibra ottica FINO A 6.000 METRI IN UNA UNICA TRATTA senza superare lo sforzo limite del cavo stesso. Abbiamo inventato e brevettato i migliori scivolanti e lubrificanti per la posa di cavi, composti da elementi chimici rispettosi dell'ambiente e non dannosi per l'uomo.

Tilbehør til sivile og industrielle installasjoner
Vi vet hvor vanskelig det kan være å plassere en kabel inne i rør når kabelen ofte vrir seg eller heller, samt risikoen for at det oppstår koblinger mellom kabel til kabel. Kabelens fleksibilitet baserer seg på årstidenes temperatur, da både i plastikk og i gummi: kulde gjør den hard men den greier svinger i røret, varme myker den opp. Spesielt hvis kabelen er i plastikk oppnår den en elastisitet som øker friksjonsmotstanden der den legges. Helt siden 1982 har vi gitt våre kunder muligheten til å strekke fiberoptiske kabler HELT OPP TIL 6000 METER I EN ENKELT STREKNING uten å krysse grensen for hva kabelen tåler. Vi har utviklet og patentert de beste glidemidlene og smøremidlene som brukes innen legging av kabler, sammensatt av kjemiske elementer som er miljøvennlige og ikke skadelige for mennesker.
Nor-Tra di May Trine Hauan, Via della Repubblica, 47 - 57016 Rosignano Marittimo (Italy) • E-mail: info@nor-tra.com • Organisasjonsnummer:: 01717920498